Th | En

ARBOR
ซุ้มใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ และองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ในการตกแต่งสวน ในมุมนั่งพักผ่อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ร่มเงานั่งผ่อนคลายอริยาบถ อาจให้เป็นซุ้มประตู หรือซุ้มทางเดิน ในลักษณะซุ้มไม้เลื้อย ส่วนฉาก 3 ตอนประดับสวน ใช้สำหรับแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ตามประโยชน์ใช้สอย

ab-11 AB-11
ซุ้มม้านั่ง
ราคา 18,800 บาท
W90 x L200 x H200 cm.
Products
Menu