Th | En

Chair & Bench
มีหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือก และจัดให้เข้ากับทุกมุม ของสถานที่ตามความต้องการ ซึ่งจะให้ความสวยงามเพิ่มคุณค่า และแสดงความมีรสนิยมของสถานที่

สินค้าใหม่bt-216 BT-216
เก้าอี้
ราคา 5,600 บาท
W40 x L145 x H45 cm.
bt-316 BT-316
เก้าอี้
ราคา 5,500 บาท
W60 x L120 x H70 cm.
sc-316 SC-316
เก้าอี้
ราคา 3,900 บาท
W60 x L60 x H70 cm.


bt-108 BT-108
เก้าอี้ยาวมีพนักพิง
ราคา 7,000 บาท
W58 x L 120 x H90 cm.
bt-110 BT-110
เก้าอี้ยาวมีพนักพิงโค้ง
ราคา 7,200 บาท
W55 x L145 x H93 cm.
bt-203 BT-203
เก้าอี้ยาวไม่มีพนักพิง
ราคา 2,500 บาท
W36 x L120 x H40 cm.
sc-101 SC-101
เก้าอี้มีที่วางแขน
ราคา 3,900 บาท
W57 x L61 x H90 cm.
sc-102 SC-102
เก้าอี้มีที่วางแขน
ราคา 3,750 บาท
W58 x L60 x H99 cm.
sc-107 SC-107
เก้าอี้มีที่วางแขน
ราคา 2,900 บาท
W58 x L51 x H85 cm.
sc-110 SC-110
เก้าอี้มีที่วางแขน
พนักพิงโค้ง
ราคา 3,950 บาท
W60 x L65 x H94 cm.
sc-202 SC-202
เก้าอี้ไม่มีที่วางแขน
ราคา 3,200 บาท
W53 x L55 x H99 cm.
sc-208 SC-208
เก้าอี้มีที่วางแขน
ราคา 3,000 บาท
W55 x L65 x H91 cm.
sc-222 SC-222
เก้าอี้ไม่มีแขนพับ
ราคา 2,350 บาท
W49 x L62 x H90 cm.
sc-301 SC-301
เก้าอี้
ราคา 2,850 บาท
W45 x L45 x H45 cm.
sc-302 SC-302
เก้าอี้
ราคา 3,500 บาท
W45 x L75 x H45 cm.
sc-305 SC-305
เก้าอี้
ราคา 3,000 บาท
W57 x L50 x H90 cm.
sc-306 SC-306
เก้าอี้
ราคา 2,750 บาท
W45 x L50 x H90 mm.
sc-309 SC-309
เก้าอี้
ราคา 5,000 บาท
W73 x L85 x H85 cm.
bt-302 BT-302
เก้าอี้ยาว
ราคา 5,400 บาท
W45 x L120 x H45 cm.
MSC-501 MSC-501
เก้าอี้
ราคา 2,900 บาท
W59 x L56 x H90 cm.
Products
Menu